bundle.js.map 10.6 KB
Newer Older
Zac Wood's avatar
Zac Wood committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///./src/components/App.tsx","webpack:///./src/components/Search.tsx","webpack:///./src/components/SectionList.tsx","webpack:///./src/index.tsx","webpack:///./src/section.ts","webpack:///external \"React\"","webpack:///external \"ReactDOM\""],"names":[],"mappings":";AAAA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;;AAGA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAK;AACL;AACA;;AAEA;AACA;AACA,yDAAiD,cAAc;AAC/D;;AAEA;AACA;AACA;AACA,mCAA2B,0BAA0B,EAAE;AACvD,yCAAiC,eAAe;AAChD;AACA;AACA;;AAEA;AACA,8DAAsD,+DAA+D;;AAErH;AACA;;;AAGA;AACA;;;;;;;;;;;;;;;ACnEA,wDAA+B;AAE/B,mGAAwC;AACxC,oFAA8B;AAM9B,SAAU,SAAQ,KAAK,CAAC,SAAqB;IACzC,YAAY,KAAU;QAClB,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACb,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,eAAe,EAAE,EAAE,EAAE,CAAC;QAErC,IAAI,CAAC,2BAA2B,GAAG,IAAI,CAAC,2BAA2B,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED,2BAA2B,CAAC,OAAgB;QACxC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;YACV,eAAe,EAAE,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC;SAC5D,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,MAAM;QACF,OAAO,CACH;YACI,4CAAkB;YAClB,oBAAC,gBAAM,OAAG;YACV,oBAAC,qBAAW,IAAC,qBAAqB,EAAE,IAAI,CAAC,2BAA2B,GAAI;YACxE,oBAAC,qBAAW,OAAG,CACb,CACT,CAAC;IACN,CAAC;CACJ;AACD,kBAAe,GAAG,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;AClCnB,wDAA+B;AAM/B,YAA4B,SAAQ,KAAK,CAAC,SAAqB;IAC3D,YAAY,KAAU;QAClB,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACb,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,CAAC;QAEhC,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC7D,CAAC;IAED,gBAAgB,CAAC,KAAU;QACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;YACV,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK;SACjC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,QAAQ,CAAC,KAAU;QACf,KAAK,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;IAC3B,CAAC;IAED,MAAM;QACF,OAAO,CACH,8BAAM,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ;YACzB,+BACI,IAAI,EAAC,MAAM,EACX,WAAW,EAAC,cAAc,EAC1B,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,EAC5B,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,gBAAgB,GACjC;YACF,+BAAO,IAAI,EAAC,QAAQ,EAAC,KAAK,EAAC,QAAQ,GAAG,CACnC,CACV,CAAC;IACN,CAAC;CACJ;AAhCD,yBAgCC;;;;;;;;;;;;;;;ACtCD,wDAA+B;AAC/B,4EAAoD;AAUpD,iBAAiC,SAAQ,KAAK,CAAC,SAAuB;IAClE,YAAY,KAAY;QACpB,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QAEb,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,CAAC;QAC9B,uBAAa,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;QAEzE,IAAI,CAAC,uBAAuB,GAAG,IAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC3E,CAAC;IAED,uBAAuB,CAAC,QAAmB;QACvC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;YACV,QAAQ;SACX,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,MAAM;QACF,OAAO,CACH;YACI;gBACI,yCAAe;gBACf,+CAAqB;gBACrB,sCAAY;gBACZ,uCAAa;gBACb,6CAAmB;gBACnB,2CAAiB;gBACjB,uCAAa,CACZ;YACJ,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,CAC5C,CACX,CAAC;IACN,CAAC;IAED,qBAAqB,CAAC,QAAmB;QACrC,OAAO,QAAQ,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YAC1B,OAAO,CACH;gBACI,gCAAK,OAAO,CAAC,IAAI,CAAM;gBACvB,gCAAK,OAAO,CAAC,KAAK,CAAM;gBACxB,gCAAK,OAAO,CAAC,GAAG,CAAM;gBACtB,gCAAK,OAAO,CAAC,IAAI,CAAM;gBACvB,gCAAK,OAAO,CAAC,UAAU,CAAM;gBAC7B,gCAAK,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAM;gBAC3B,gCAAK,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAM,CAC1D,CACR,CAAC;QACN,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;CACJ;AAhDD,8BAgDC;;;;;;;;;;;;;;;AC3DD,wDAA+B;AAC/B,mEAAsC;AAEtC,sFAAmC;AAEnC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,oBAAC,aAAG,OAAG,EAAE,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACO1D;;QACI,MAAM,QAAQ,GAAG,MAAM,KAAK,CAAC,8CAA8C,CAAC,CAAC;QAC7E,MAAM,WAAW,GAAG,MAAM,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;QAC1C,IAAI,QAAQ,GAAc,EAAE,CAAC;QAC7B,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,MAAW,EAAE,EAAE;YAChC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC;gBACV,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,EAAE;gBACb,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,IAAI;gBACjB,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,KAAK;gBACnB,GAAG,EAAE,MAAM,CAAC,GAAG;gBACf,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,UAAU;gBAC7B,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,QAAQ;gBACzB,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,IAAI;gBACjB,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC,UAAU;gBAC5B,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC,QAAQ;aAC3B,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,OAAO,QAAQ,CAAC;IACpB,CAAC;CAAA;AAlBD,sCAkBC;;;;;;;;;;;;AC9BD,uB;;;;;;;;;;;ACAA,0B","file":"bundle.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n \t\t\t\tconfigurable: false,\n \t\t\t\tenumerable: true,\n \t\t\t\tget: getter\n \t\t\t});\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = \"./src/index.tsx\");\n","import * as React from 'react';\nimport Section from '../section';\nimport SectionList from './SectionList';\nimport Search from './Search';\n\ninterface State {\n  currentSchedule: Section[];\n}\n\nclass App extends React.Component<any, State> {\n  constructor(props: any) {\n    super(props);\n    this.state = { currentSchedule: [] };\n\n    this.addSectionToCurrentSchedule = this.addSectionToCurrentSchedule.bind(this);\n  }\n\n  addSectionToCurrentSchedule(section: Section) {\n    this.setState({\n      currentSchedule: [...this.state.currentSchedule, section],\n    });\n  }\n\n  render() {\n    return (\n      <div>\n        <h1>Schedules</h1>\n        <Search />\n        <SectionList addToScheduleCallback={this.addSectionToCurrentSchedule} />\n        <SectionList />\n      </div>\n    );\n  }\n}\nexport default App;\n","import * as React from 'react';\n\ninterface State {\n  searchTerm: string;\n}\n\nexport default class Search extends React.Component<any, State> {\n  constructor(props: any) {\n    super(props);\n    this.state = { searchTerm: '' };\n\n    this.onSearch = this.onSearch.bind(this);\n    this.updateSearchTerm = this.updateSearchTerm.bind(this);\n  }\n\n  updateSearchTerm(event: any) {\n    this.setState({\n      searchTerm: event.target.value,\n    });\n  }\n\n  onSearch(event: any) {\n    event.preventDefault();\n  }\n\n  render() {\n    return (\n      <form onSubmit={this.onSearch}>\n        <input\n          type=\"text\"\n          placeholder=\"Enter CRN...\"\n          value={this.state.searchTerm}\n          onChange={this.updateSearchTerm}\n        />\n        <input type=\"submit\" value=\"Search\" />\n      </form>\n    );\n  }\n}\n","import * as React from 'react';\nimport Section, { fetchSections } from '../section';\n\ninterface Props {\n  addToScheduleCallback?: (section: Section) => void;\n}\n\ninterface State {\n  sections: Section[];\n}\n\nexport default class SectionList extends React.Component<Props, State> {\n  constructor(props: Props) {\n    super(props);\n\n    this.state = { sections: [] };\n    fetchSections().then(sections => this.updateStateWithSections(sections));\n\n    this.updateStateWithSections = this.updateStateWithSections.bind(this);\n  }\n\n  updateStateWithSections(sections: Section[]) {\n    this.setState({\n      sections,\n    });\n  }\n\n  render() {\n    return (\n      <table>\n        <tr>\n          <th>Course</th>\n          <th>Section Name</th>\n          <th>CRN</th>\n          <th>Days</th>\n          <th>Instructor</th>\n          <th>Location</th>\n          <th>Time</th>\n        </tr>\n        {this.renderRowsForSections(this.state.sections)}\n      </table>\n    );\n  }\n\n  renderRowsForSections(sections: Section[]): JSX.Element[] {\n    return sections.map(section => {\n      return (\n        <tr>\n          <td>{section.name}</td>\n          <td>{section.title}</td>\n          <td>{section.crn}</td>\n          <td>{section.days}</td>\n          <td>{section.instructor}</td>\n          <td>{section.location}</td>\n          <td>{[section.startTime, section.endTime].join(' - ')}</td>\n        </tr>\n      );\n    });\n  }\n}\n","import * as React from 'react';\nimport * as ReactDOM from 'react-dom';\n\nimport App from './components/App';\n\nReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));\n","export default interface Section {\n  id: number;\n  name: string;\n  title: string;\n  crn: string;\n  instructor: string;\n  location: string;\n  days: string;\n  startTime: string;\n  endTime: string;\n}\n\nexport async function fetchSections(): Promise<Section[]> {\n  const response = await fetch('http://localhost:3001/api/courses/1/sections');\n  const jsonObjects = await response.json();\n  let sections: Section[] = [];\n  jsonObjects.forEach((object: any) => {\n    sections.push({\n      id: object.id,\n      name: object.name,\n      title: object.title,\n      crn: object.crn,\n      instructor: object.instructor,\n      location: object.location,\n      days: object.days,\n      startTime: object.start_time,\n      endTime: object.end_time,\n    });\n  });\n  return sections;\n}\n","module.exports = React;","module.exports = ReactDOM;"],"sourceRoot":""}