docker-compose.yml 822 Bytes
Newer Older
1
version: "3"
2

3
services:
4
 db:
5
  image: mysql:5.7
6 7 8
  command:
   mysqld --character-set-server=utf8mb4
   --collation-server=utf8mb4_unicode_ci
9 10 11
  ports:
   - "3306:3306"
  environment:
12
   MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: "yes"
13 14 15 16
   MYSQL_DATABASE: go
   MYSQL_USER: go
   MYSQL_PASSWORD: go

17
 web:
18
  build: .
19
  ports:
20
   - "8000:8000"
21
  command: ./docker-startup.sh
22 23 24 25
  volumes:
   - .:/go
  depends_on:
   - db
mdsecurity's avatar
mdsecurity committed
26
  environment:
David Haynes's avatar
David Haynes committed
27
   - GO_ENV=dev
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
   - GO_ALLOWED_HOSTS=*
   - GO_EMAIL_DOMAIN=@masonlive.gmu.edu
   - GO_DB_NAME=go
   - GO_DB_USER=go
   - GO_DB_PASSWORD=go
   - GO_DB_HOST=db
   - GO_DB_PORT=3306
   - GO_EMAIL_HOST=
   - GO_EMAIL_PORT=
   - GO_EMAIL_HOST_USER=
   - GO_EMAIL_HOST_PASSWORD=
   - GO_EMAIL_FROM=
   - GO_EMAIL_TO=